Közzétételi lista

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató.I.

 

A felvételi  lehetőségekről szóló tájékoztató.II.

 

A beiratkozásra meghatározott idő.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartható által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.

 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai.

 

A nevelési-oktatási  intézmény nyitva tartásának rendje.

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények , események időpontjai.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

 

A tanuló le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje.

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma